Fizika fakt 2016/2017

A emelt szintű fizika fakt  2016/17. tanév

Időpont: kedd 8.óra és csütörtök 1-2. óra

Tanár: Cynolter Ágnes

FIZIKA FAKULTÁCIÓ ANYAGA

Közép-, és emeltszint

  1. 1. Mechanika

Egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgás

A forgómozgás és a körmozgás

Testek tehetetlensége, tömege. Az inerciarendszer. A sűrűség

Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése

Különféle erőhatások és az erőtörvények. A dinamika alapegyenlete

A gravitációs mező. Bolygók mozgása

A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Egyszerű gépek

Energia, energiaváltozások. Mechanikai energiák és megmaradási tételek

Munka, teljesítmény, hatásfok

Mechanikai rezgések

Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői

  1. 2. Hőtan

A testek hőtágulása.

A gázok állapotváltozásai

Az anyag atomos felépítése, az ideális gázok részecskemodellje

A hőtan főtételei

Halmazállapot-változások

  1. 3. Elektromosságtan

Az elektromos töltés és az elektromos mező

Vezetők elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor

Az elektromos áram, az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás.

Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása

Az áramvezetés típusai; áramvezetés folyadékokban és félvezetőkben

Az időben állandó mágneses mező

Az elektromágneses indukció

Váltakozó feszültség, váltakozó áram

Elektromos rezgések és hullámok

  1. 4. Optika

A fény hullámtermészete

Geometriai optika, leképezések

  1. 5. Modern fizika

A kvantummechanika alapjai, a fény részecske természete

Atommodellek. A sugárzások és az elektron felfedezése

Az elektron kettős természete

Az atommag belső szerkezete, kötési energia. Nukleonok közötti kölcsönhatások

A radioaktív sugárzások és hatásaik. Gyakorlati alkalmazások

A magenergia felszabadítása, maghasadás

Az atomerőmű

  1. 6. Csillagászat

A Naprendszer szerkezete

Galaxisok

A világegyetem keletkezése és fejlődése

Comments are closed.