2012/2013 bejegyzések

Kerületi matematika egyéni és csapatverseny, az 5. és 6. évfolyamos diákoknak (2013.03.27.)

Meghirdette: kerületi matematika munkaközösség;
Szervezte: Kállai Zsuzsa, Kovács Sándor, Potys Jánosné
Helyszín: Molnár Ferenc Általános Iskola;
Időpont: 2013. március 26.

Az egyéni versenyanyagot összeállította: Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium munkaközössége;
A csapatverseny anyagát összeállította: a IX. kerületi matematika munkaközösség tagjai.

A zsűri tagjai:

 • Galgovics Anetta;
 • Gál Éva;
 • Ignácz Gizella;
 • Kállai Zsuzsa;
 • Klujber Róbertné;
 • Kőszeghyné Keresztes Éva;
 • Kovács Sándor;
 • Juhász Andrea;
 • Orbán Gabriella;
 • Potys Jánosné;
 • Vermes Miklós.

Eredmények:

5. évfolyam:
I. helyezett: MESTER NORBERT PÉTER (SZGYA) – 5.b osztályos tanuló, felkészítő tanár: Meszéna Éva, elért pontszám: 30 pont

Csapatverseny:
IV. helyezett: a két 5. osztályos és két 6. osztályos tanulóból álló csapatunk, akik egyéniben is megmérettettek.

A budapesti fordulóra évfolyamonként az első két helyezett mehet tovább. Sajnos, hogy csak általános iskolásoknak szól a fővárosi verseny.
Budapesti Mat. Verseny Általános Iskolásoknak: … 14-én, 14:30 órától.
Helyszín: Darus Utcai Általános és Magyar-német Két Tannyelvű Iskola (1181 Budapest, Darus utca 3.)

Az elért eredményekhez gratulálunk!


Emelt szintű matematika érettségi szóbeli vizsga (2013.03.17.)

A matematika emelt szintű érettségi szóbeli vizsgáján a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól (logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan kell kifejteni).

A felkészülési idő alatt készített vázlatban javasolt megtervezni a címben megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését, dolgozza ki azokat a részeket, amelyeket részletesen kifejt, oldja meg a feladatot. A vizsgázó a vázlatát felelete közben használhatja.

A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:

 • egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti definíció pontos kimondása;
 • egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és bizonyítása;
 • a kitűzött feladat megoldása;
 • a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása (több alkalmazás felsorolása, vagy egy részletesebb kifejtése).

Ha a tételhez tartozó kitűzött feladat bizonyítást igényel, akkor ennek a megoldása nem helyettesíti a témakörhöz tartozó tétel kimondását és bizonyítását.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket tartalmazó, a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár, továbbá szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelenül indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.

Az emeltszintű matematika szóbeli érettségi értékelése:

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik.

Az értékelési szempontok:

 • A felelet tartalmi összetétele, felépítésének szerkezete: 10 pont
 • A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása: 2 pont
 • A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása: 6 pont
 • A kitűzött feladat helyes megoldása: 8 pont
 • Ha a felelő a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum: 5 pont
 • Alkalmazások ismertetése: 4 pont
 • Egy odaillő alkalmazás megemlítése: 1 pont, ennek részletezése, vagy további 2-3 lényegesen eltérő alkalmazás említése további: 3 pont.
 • Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség: 5 pont

Korábbi emelt szintű érettségi feladatok és megoldási útmutatók:

2006

2010

2007

2011

2008

2012

2009


Középszintű matematika érettségi (2013.03.11.)

Mindkét szinten olvashattok a vizsga leírásáról, a vizsgán használható segédeszközökről, nyilvánosságra hozandó anyagokról. (információk)

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
180 perc 15 perc
I.
45 perc
II.
135 perc
Definíció, ill. tétel kimondása
Definíció közvetlen alkalmazása
Feladatmegoldás
30 pont 70 pont 50 pont

Írásbeli vizsga

Általános szabályok:
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 45 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Az írásbeli feladatlap formai jellemzői:
A feladatsor két, jól elkülönülő feladatlapból áll.
Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű. Az első feladatlap megoldására 45 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen idő eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód.

A II. feladatlap megoldási időtartama 135 perc. Ez további két részre oszlik, melynek megoldása folyamatos, az adott időn belül nem korlátozott.
A II/A rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz. A feladatok egy vagy több kérdésből állnak.A II/B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A feladatok a középszintű követelmények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is érintenek és több részkérdésből állnak.
A II. feladatlap megoldására fordított időt a vizsgázó szabadon használhatja fel.

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői:
A feladatsor összeállításakor az alábbi tartalmi arányok az irányadók:

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%
Aritmetika, algebra, számelmélet 25%
Függvények, az analízis elemei 15%
Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25%
Valószínűségszámítás, statisztika 15%

Ezek az arányok természetesen csak hozzávetőlegesek lehetnek, hiszen a feladatok egy jelentős része több témakörbe is besorolható, összetett ismeretkörre épül, továbbá a feladatsor választható feladatokat tartalmazó részei miatt az egyes vizsgázók számára – a választásaiktól függően – az arányok eltolódhatnak. Az első témakörbe tartozik a feladatoknak minden olyan részeleme, amely a szöveg matematikai nyelvre való lefordítását, matematikai modell megalkotását igényeli.

A feladatsor feladatainak 30-50%-a szöveges, a hétköznapi élethelyzetekhez kapcsolódó, esetenként egyszerű modellalkotást igénylő feladat.

Az írásbeli feladatlap értékelése:
Az írásbeli vizsgadolgozatokat a szaktanár javítja és értékeli. Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A javítási-értékelési útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldását, esetenként több változatot is, valamint az egyes megoldási lépésekre adható részpontszámokat.A középszintű feladatlap II/B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázónak az erre a célra szolgáló négyzetben meg kell jelölnie annak a feladatnak a sorszámát, melynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ezt a felügyelő tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor ellenőriznie kell.
Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

Szóbeli vizsga:
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik, amennyiben a vizsgázó csoportban van szóbeli vizsgázó.
A szóbeli tételek nem hozhatók nyilvánosságra.
A szóbeli vizsgára kétszer annyi tételt kell készíteni, mint amennyien a szóbeli vizsgázók vannak, de a tételek száma 10-nél nem lehet kevesebb.
Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

A szóbeli tételek tartalmi jellemzői:
A tétel tartalmazzon három egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását számon kérő kérdést (definíció, illetve tétel kimondását, vagy ezek közvetlen alkalmazását megkívánó egyszerű feladatot), valamint 3 feladatot.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe belefér.)
A tétel egyes elemeit más-más témakörből kell kiválasztani.

A szóbeli vizsgarész értékelése:
Az értékelés szempontjai:

 1. Az elméleti kérdések összesen: 15 pont
 2. A három feladat összesen: 30 pont
 3. Önálló teljesítményre való képesség, a feladatok logikus előadása, illetve a matematikai kommunikációs képesség: 5 pont

Azt, hogy a harmadik szempont szerinti 5 pontból mennyit kap a vizsgázó, annak a mérlegelésével kell eldönteni, hogy a vizsgázó milyen mértékben tudott önállóan megbirkózni a kérdésekkel, illetve a feladatokkal; ha segítő kérdésekre volt szüksége, azokat megértette-e és a feleletében fel tudta-e használni.
A szóbeli vizsgát is tett vizsgázó végső értékelése az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik.

Korábbi középszintű érettségi feladatok és megoldási útmutatók:

2005

2009

2006

2010

2007

2011

2008

2012


Fényképnézegető (2013.03.06.)

A munkaközösségi hónap eseményein készített fotók!

Naponta frissülő egyik falitáblánk
AMŐBA verseny Játsszunk együtt!

5-8. csapatverseny
2013. január 25.
9-13. csapatverseny
2013. február 1.

A képre klikkelve betölthető a teljes galéria!


Pontverseny eredményei (2013.03.06.)

Kedves Diákok!

Az alábbiakban megtekinthető a januári matek-fizika-inform. hónapban elért és összesített pontverseny egyéni/osztály eredményei. A táblázatok az egyes osztályok matek-fizika-inform. pontjait tartalmazzák csak.

5-8. évfolyam 9-13. évfolyam

Januári matem.-fizika-inform. hónap győztesei (2013.03.06.)

„NAPI FELADATOK” VERSENY

5-8. korosztály 9-13. korosztály
 1. Fonyódi Fanni (18 pont) – 6.a
 2. Nagy Sebestyén Csaba (13 pont) – 5.b
 3. Jarada Yasmin (6 pont) – 6.a
 1. Jáhn Erik (19 pont) – 12.a
 2. Fehér Márta (14 pont) – 13.b
 3. Somorácz Máté (12 pont) – 12.a

AMŐBA VERSENY

5-8. korosztály 9-13. korosztály
 1. Danyi Nikolasz – 6.b
 2. Briga Zsanett – 5.a
 3. Szabó Péter – 7.a
 1. Bakos Krisztián – 12.a
 2. Nagypál Fatima – 10.b
 3. Bajzáth Levente – 11.a
  Zoltán Bettina – 9.a

MATEMATIKA CSAPATVERSENY 5-8. korosztály

I. 14. csapat – 5.b (175 pont):
Nagy Sebestyén Csaba
Fekete Boldizsár
Mester Norbert Péter
Ott Gábor Bence

II. 5. csapat – 8.a (144 pont):
Samu Attila
Bertalan Kristóf
Oláh Bence
Lakits Márton

III. 6. csapat – 7.a (131 pont):
Gorzsás Áron
Németh Balázs
Károlyi Gergő
Szepesi Zsolt

MATEMATIKA CSAPATVERSENY 9-13. korosztály

I. 5. csapat – 11.a (84 pont):
Pirityi Soma
Pásztor Gábor
Polai Kristóf
Máthé Marcell

I. 10. csapat – 13.b (84 pont):
Fehér Márta
Lehoczki Marcell
Mendi Martin
Vlajku Fanni

III. 7. csapat – 12.a (81 pont):
Nagy M. Roland
Kazup Zoltán
Jáhn Erik
Deák Zsolt

INFORMATIKA „KERESSÜK A LEGJOBB DETEKTÍVEKET” VERSENY 5-6. korosztály

I. ANALFABÉTÁK (6.a – 22 pont):
Vörös Bendegúz
Hegyi Barnabás
Haering Ádám

II. LÁZADÓK (5.b – 21,5 pont):
Czimmmermann Péter
Insperger Mihály
Germán Péter

III. VALAMIK (6.a – 20 pont):
Fonyódi Fanni
Füredy Péter
Vadász Benedek

III. CSALÁD (5.a – 20 pont):
Mészáros Lili
Tótok Szabolcs
Tóth Brigitta

FIZIKA PLAKÁTVERSENY

7-8. korosztály (Egyszerű gépek):
I. Bajor Angéla, Szász Patrícia (8.e)
II. Márton Anna, Kálmán Krisztina (7.a)
III. Dohány Vivien, Tomik Angelika (7.a)

9-11. osztály (Perpetum mobile):
I. Kovács Kyra (8.a)
II. Szána Eszter (11.a)
III. Pap Borbála (11.a)

12-13. korosztály (Csillagászat):
I. Jáhn Erik (12.a)


Vizsga témakörök (2013.01.23.)

8. évfolyamos vizsgához – letölthető témakörök
11. évfolyamos vizsgához – letölthető témakörök


10.a – 2013. január 21-re HF (2013.01.17.)

Az alábbi oldalon megtalálod a hétfői HF feladatait! (Sz. M.)


LOGISAROK – 3. forduló (2013.01.08.)

A 3. forduló minden korosztálynak!

Leadási határidő: 2013. január 26. (Természetesen ez is számít az egyéni pontversenyben.)


JANUÁR = matematika-fizika-informatika hónap (2013.01.08.)

időpont verseny
megnevezése
verseny leírása
feladatlap megjelenése:
január 7.leadási határidő:
január 26.
LOGISAROK
3. forduló felelős: Szőcs Melinda
A szokásos LOGISAROK feladatok!
Az újabb feladatlap letölthető lesz a www.szgya.hu/matek munkaközösség oldalán, illetve elvehető lesz a hirdetőtábláról vagy tanárodtól.
2. forduló leadási határideje: január 4.
3. forduló határidő:
január 7.4.forduló:
január 8 – január 28.
INTERNETES Matematika verseny
(5-8. osztályok)
3., 4. forduló

Ezen a versenyen a már korábban jelentkezett diákok vehetnek csak részt!

Honlapwww.mategye.huInternetes verseny - Versenyző belépése

plakátok leadási határideje:
január 15.

EGYÉNI FIZIKA PLAKÁTVERSENY

felelős: Keresztes Éva, Cynolter Ágnes

A3-as kartonra készített plakátok a következő témákban:

 • 5-6.: halmazállapotok
 • 7-8.: egyszerű gépek
 • 9-11.: perpétum mobile
 • 12.: csillagászat

A zsűri értékelése után a legszebb munkák kiállításra kerülnek. Részletekért érdeklődni a szaktanárnál!

osztályonkénti előselejtezők:
január 11-ig

döntő:
január 17.
1400­-1600
(díszterem)

AMŐBA BAJNOKSÁG

felelős: Molnár István, Döklen Balázs

Az osztályonkénti előselejtezőt a szaktanár bonyolítja le a megjelölt határidőig. A döntőben minden osztályt a legjobb két diák képviselheti. Bontott csoportokban 1-1 fő.
jelentkezési határidő:
január 11.játékdélután:
január 18.
1400­-1600

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

felelős: Cynolter Ágnes, Szőcs Melinda

A cél egy kellemes délután eltöltése barátaid, iskolatársaid, tanáraid és kedvenc vagy éppen újnak számító társasjátékok társaságában.
Jelentkezni a szaktanárodnál tudsz!
2.forduló:
január 22.
1400­-1600
helyszín:
FAZEKAS Gimnázium

VARGA TAMÁS Matematika verseny

felelős: Molnár István

I.kategóriában továbbjutott diákok:

 • Budai Bence (8.b osztály)
 • Csuhai Győző (8.b osztály)
nevezési határidő:
január 19.5-8.:
január 25.
(díszterem)

9-13.:
február 1.
(díszterem)

CSAPATVERSENY

5-8. felelős: Szőcs Melinda, Surin Zsuzsa, Meszéna Éva
9-13. felelős:  Cynolter Ágnes, Keresztes Éva

Minden csapat 4 főből állhat!
Logikai, fejszámolós feladatokra számíthattok. Minden, ami kicsit más, mint amihez hozzászoktál a matematika órákon.
Készülj fel a pörgős, valóban csapatmunkát igényelő feladványokra!Nevezni tanárodnál lehet!

MINDEN NAPRA EGY FELADAT

felelős: Szőcs Melinda

Feladat kitűzése: minden nap de. 9-ig. Feladat megoldásának leadási határideje: következő nap de. 9, amikor már egy másik feladaton kell gondolkodni.

Megoldásaidat a FIZIKA postaládába dobhatod! Ne feledd a neved felírni a megoldásra! A Te feladatod a feladatok lemásolása, fényképezése, de a www.szgya.hu/matek oldalon is követheted a feladványokat!


MINDEN NAPRA EGY FELADAT (2013.01.03.)

Minden nap találtok a matematika falitáblán 5-8. és 9-13. korcsoportnak napi egyéni és osztályfeladatokat.
Ha érdekesnek találod a feladványokat, várjuk a névvel ellátott megoldásodat minden következő nap de. 9 óráig a FIZIKA (kémia teremmel szemben) postaládában, vagy személyesen odaadhatod tanárodnak.
Minden helyesen megoldott feladattal értékes pontokat szerzel magadnak, illetve osztályodnak a pontversenyben.

A kitűzött feladatok letölthetők és megtekinthetők a következő oldalon!

Jó szórakozást!


LOGISAROK – 2. forduló (2012.12.14.)

Itt a 2. forduló minden korosztálynak!

Leadási határidő: 2013. január 4. (Jó munkát és kellemes Karácsonyt!)


LOGISAROK 2012-2013 (2012.10.11.)

Kedves Diákok!

Ebben a tanévben is lesz LOGISAROK. Annyiban változnak a szabályok az elmúlt évekhez képest, hogy most két korosztályban hirdetünk feladványokat, de a díjazás 5-6., 7-8. és 9-13. korosztályra lesz.

1. forduló feladványai: 5-8. évfolyam, 9-13. évfolyam (hat.: 2012. október 25.)

Jó szórakozást!


12.a beadandó/gyakorló feladatokKedves 12.a! (2012.10.04.)

A feltöltött feladatlapról tetszés szerint választható 6 feladat. Ezeket levezetve, és a feladatlapon jelölt időpontig leadva értékelem. (Természetesen a feladatok megoldása nem kötelező!)
Nem a magántanárok kapták a feladatot! Bármikor érhet a beadott feladatokkal kapcsolatosan kisebb meglepetés. :) (tovább)


Érettségi szabályok változása (2012.09.18.)

Úgy tűnik, hogy többet kell tudni a ketteshez, 2012. szeptemberétől némileg szigorodnak az érettségi szabályai.
Ehhez kapcsolódó cikket olvashatsz a hvg.hu oldalon.


Matematika országos tanulmányi verseny a 2012/2013. tanévben (2012. 09.15.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága meghirdette a 2012/2013. tanév országos tanulmányi versenyeit.
A versenykiírás az OH honlapján található meg.

Comments are closed.