Pedagógiai program, fakultáció

ANGOL fakultáció

Érettségi felkészítő

11-12. évfolyam

Évi óraszám: 66 + 66 óra

Célok és feladatok

A fakultáció célja az érettségin, elsősorban az emelt szintű érettségin és/vagy a középfokú nyelvvizsgán való sikeres szereplés.

A fakultáció a tehetséggondozás egyik eszközeként segíti a felsőfokú nyelvvizsgára készülőket valamint a kerületi és országos versenyek, mint pl. az OKTV részvevőit.

Ezen célok eléréséhez a B2 szintű nyelvtudás elérése szükséges és törekszünk egyéni igényeknek, céloknak megfelelően a C1 szint elérését is segíteni. Igény esetén a B1 szintet képviselő középszintű érettségi jó eredménnyel történő megszerzését is segítjük.

A fentieknek megfelelően külön hangsúlyt fektetünk az elvontabb témák feldolgozására valamint a nagyobb terjedelmű, önálló szóbeli és írásbeli kifejezésmódra. Fejlesztjük a véleményformálás és érvelés képességét mind szóban, mind írásban. A hivatalos írásbeli műfajok részletes megismertetésére és magas szintű gyakorlására a fakultáció ad lehetőséget.

Fejlesztési követelmények

Az idegen nyelv tanításához szükséges négy alapkészség fejlesztését kiegészítjük vizsgaspecifikus képzéssel. Ennek keretében a diákok megismerik a különböző vizsgák feladattípusait. Az írásbeli tesztek és a szóbeli feladatok megoldásához vizsgastratégiákat tanítunk. Igény szerint az idegen nyelv és anyanyelvünk közötti fordítás/közvetítés technikájára is kitérünk.

A vizsgákra való felkészülés alapja természetesen a biztos, folyamatos, árnyalt kommunikáció, így a nyelvi készségek fejlesztése a legfontosabb.

Témakörök

A 11-12. évfolyamról szóló fejezetben felsorolt témakörök bővítése, magasabb nyelvi szinten történő (ismétlő jellegű) feldolgozása, valamint

-          a lakóhely és környezetének fejlődési problémái

-          ünnepek és hagyományok az angolszász országokban

-          külföldi iskolák hagyományai

-          munkavállalás lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

-          társadalmi viselkedésformák, tizenévesek problémái, előítéletek és azok kezelése

-          a jelenkori társadalom legfontosabb problémái, szenvedélybetegségek

-          környezetvédelmi problémák

-          a média és az internet szerepe, hatásai

-          a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai

-          a tanulók érdeklődésének és választásának megfelelő témák.

Tartalom

a) Kommunikációs szándékok

A 11-12. évfolyamról szóló fejezetben felsorolt kommunikációs szándékok árnyaltabb, magabiztosabb kifejezése.

b) Fogalomkörök

A 11-12. évfolyamról szóló fejezetben felsoroltakon túl

Present Continuous Passive, Past Continuous Passive, Future Perfect, Would (past habits), Wish (state verbs/ action verbs) Gerund and infinitive in idiomatic expressions, Inversion (for emphasis) Subjunctive, vonatkozói és célhatározói mellékmondatok.

A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyamon

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;

- kb.200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és / vagy a célnyelven összefoglalni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;

- gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

- beszélgetésben részt venni;

- társalgásban részt venni.

Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes

- kb. 250 szavas szöveget elolvasni;

- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;

- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;

- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;

- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és / vagy a célnyelven összefoglalni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;

- gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján, bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni;

- különböző szövegfajtákat létrehozni (baráti és egyszerű hivatalos levél, önéletrajz);

- változatos közlésformákat használni.

Az eredményesség feltételei a 12. évfolyamon

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes hosszabb

- köznyelvi vagy ismeretterjesztő szöveg gondolatmenetét részleteiben is követni

- köznyelvi szöveg megértésén túl következtetni az egyes beszélők álláspontjára

- köznyelvi szöveg megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni a beszélők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára

Beszédkészség

A tanuló legyen képes

- folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet,

- gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni,

- folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú társalgásokban,

- bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikeresen megoldani,

- elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni,

- enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni.

Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával hosszabb szövegben

- a gondolatmenetet követni,

- véleményeket, érvelést követni,

- az információkat megfelelő részletességgel megérteni,

- a szerző álláspontjára következtetni,

- a szerző, illetve a szereplők érzéseire, érzelmeire következtetni.

A szövegek hosszabbak, nyelvileg és tartalmilag összetettebbek, konkrét vagy elvont témájúak, publicisztikai írások vagy szépirodalomi szövegek.

Íráskészség

A tanuló legyen képes

- a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni,

- álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerezetten kifejteni,

- a nyelvi eszközök széles skálájának változatos alkalmazásával, összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített szöveget létrehozni (pl. olvasói levél, cikk (diák)újság számára,

a nyelvtani struktúrákat, valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű hibák nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.