Gyógytestnevelés

Tájékoztatás a gyógytestnevelésről

A gyógytestnevelés fogalma: A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben
betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos ill. a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel.

Jogok és kötelezettségek:

A tanuló joga:

-igénybe vegye az ingyenes szolgáltatást
-használja az eszközöket és a helyiségeket
-személyiségét, emberi jogait tiszteletben tartsák
-fizikai képességeinek, egészségi állapotának megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön.
-az őt érintő egészségügyi kérdésekről az órákon és azon kívül tájékoztatást kapjon

A tanuló kötelessége:

-a foglalkozásokon pontosan megjelenve részt vegyen
-a testnevelő tanárát év elején tájékoztassa a beutalásról
-egészsége érdekében a házi feladat gyakorlatait otthon rendszeresen végezze
-megtartsa a foglalkozásokhoz tartozó helyiségek, területek és eszközök használati rendjét
-megismerje és betartsa saját és társai testi épségének megóvására vonatkozó előírásokat
-tiszteletben tartsa társai és a vele foglalkozó felnőttek emberi méltóságát és jogait
-a kitöltött és a szülővel ill. az osztályfőnökkel havonta aláíratott gyógytestnevelési tájékoztató füzetet minden órára magával hozza


 

A foglalkozások rendje: Az órák tornatermi foglalkozásokból állnak. A gyógytestnevelés foglalkozások időpontját és helyszínét, a tájékoztató füzet tartalmazza.
A foglalkozásokon, a balesetek elkerülése érdekében ékszerek nem viselhetők, a hosszú hajat össze kell fogni. Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!


 

Részvétel a foglalkozásokon: A tanuló, akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos II/A vagy II/B kategóriába sorolta.
- II/A kat.: Orvosi javaslat alapján, testnevelés órán is részt vehet, de a gyógytestnevelés óra a kötelező számára. Féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.

-II/B kat.: Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak
megfelelő foglalkozásokon, ami kötelező számára. Féléves és év végi osztályzatát a
gyógytestnevelő tanár állapítja meg.


Osztályozás, értékelés: Az értékelés alapja a rendszeres, folyamatos és aktív munka.
A tanult gyakorlatokból (házi feladat, bemelegítő, mobilizáló és erősítő gyakorlatok) bemutatások, felmérések.

Hiányzások: A több napos hiányzásról szóló orvosi igazolás fénymásolatát egy héten
belül kell leadni. Az iskolai elfoglaltságok miatti mulasztást az osztályfőnök, vagy a
szaktanár a tájékoztató füzeten keresztül igazolhatja. Félévente 3 alkalommal igazolhat hiányzást a szülő. A gyógy-testnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba.
Az igazolatlan mulasztásokról a gyógy-testnevelő havonta értesíti az iskolát.
A 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelés órákra is érvényes.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra a törvénymódosításra, mely szerint, ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásai meghaladják az 50 órát az adott tanévben, akkor az iskola köteles ezt a jegyzőnek jelezni, aki megvonja az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot).

Kapcsolattartás a szülőkkel:
A gyógy-testnevelési tájékoztató füzeten keresztül történik, ahová a szülő és a gyógytestnevelő tanár beírhatja az észrevételeit. A személyi adatok hitelességét, valamint az órák időpontjának és helyének tudomásulvételét a 3. oldalon aláírásával igazolja a szülő.
Az osztályzatokat minden hónapban alá kell íratni a szülővel és az osztályfőnökkel.

Felszerelés, ruházat: Sportruházat, csak teremben használt (tiszta) tornacipő.

Beiratkozás, kapcsolattartás a pedagógusokkal

A beiratkozások minden tanév elején, szeptember első két hetében zajlanak. Az erről szóló tájékoztatókat megtalálhatják augusztus végétől az iskolák kapuján. Ezen kívül szeptember elején a már májusban gyógytestnevelésre utalt gyermekek számára személyesen küldünk tájékoztatást a beiratkozások időpontjairól és helyszíneiről az ellenőrzőjükön keresztül.

Természetesen tanév közben is van lehetőség pótbeiratkozásra a gyógytestnevelők beosztása alapján megjelölt iskolákban a megadott időpontokban.
A gyermekek iskolai és egyéb elfoglaltságaik függvényében választhatnak a felajánlott helyszínek és időpontok között. Heti 3 órában kell részt venniük a foglalkozásokon.
Beutalás és kiutalás

A gyógytestnevelésre való beutalás, illetve kategóriába sorolás a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladat, melyet minden évben május 15-ig el kell végezni.
(26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásáról 2. b sz. melléklet alapján)

A beutalást és a kategóriába sorolást a szakorvos, iskolaorvos (ortopéd orvos, belgyógyász stb.) is elvégezheti.
(1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 52.§ (8))

A beutalt gyermekeknek a gyógytestnevelés órák látogatása kötelező. Az osztályzatot a gyógytestnevelő tanároktól fogják kapni és a félévi ill. év végi (testnevelés) jegyet is. A hiányzásokat mindenkor igazolni kell.

Csak hivatalos orvosi szakvélemény alapján az iskolaorvos mentheti fel gyógytestnevelés alól a besorolt gyermeket vagy teljes felmentés esetén kerülhetnek ki a gyermekek a gyógytestnevelésről, melyet a gyógytestnevelőknek le kell adni. Ettől kezdve újra az iskolában kapnak osztályzatot (vagy felmentést).


 

Testnevelési és gyógytestnevelési kategóriák

I. kategória – Könnyített testnevelés
Testnevelés órák keretén belül, vagy azon kívül is megszervezhető.
(pl. hosszabb betegség utáni fizikai állapot leromlása miatt.)
II/A kategória – Gyógytestnevelés
A tanuló részt vehet a testnevelés órán is (de ekkor is a gyógytestnevelő osztályozza)
II/B kategória – Gyógytestnevelés
A tanuló csak a gyógytestnevelés órán vehet részt.
III. kategória – Teljes felmentés, intézeti gyógytorna.
(A kategóriák tanév közben is átjárhatóak.) 

 

 

 

 

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.